Privacy policy

Verdere informatie over Persoonsgegevens

Privacybeleid t.a.v. onze klanten

Dienstenthuis verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in functie van haar werking.
Hieronder leest u hoe Dienstenthuis CVBA, met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat
372, 2018 Antwerpen, uw persoongegevens verzamelt, opslaat en verwerkt in functie van haar
opdracht en in functie van het wettelijk kader van haar dienstverlening m.n.:
– Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen
– Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.
Dienstenthuis verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei
2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG
(algemene verordening gegevensbescherming).